Körlere Eğitim ve Destek Derneği

 TÜZÜĞÜMÜZ

KÖRLERE EĞİTİM VE DESTEK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
 
1. Derneğin adı:Körlere Eğitim ve Destek Derneği. Kısa adı: (KÖRDES)
 
 AMBLEMİ:Kırmızı renkte Türkiye haritası üzerinde beyaz yuvarlak zemin içinde üst tarafında derneğin kısa adı KÖRDES 2006 yazısı bir çatı altında beyaz bastonlu bir görme özürlü resmi. Alt tarafta da derneğin tam adının yazılı olduğu bir görüntüden ibarettir.
 
2. Derneğin genel merkezi İSTANBUL’dur.
 
Derneğin amacı:  
 
MADDE 3  
 
Derneğin amacı:  görme özürlülerin Eğitimi, Rehabilitasyonu, İstihdamı, Sosyal ve kültürel yönlerinin geliştirilmesi, görme özürlülerin demokratik, çağdaş, onurlu insanlar olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri, temel insan hak ve hürriyetlerinden  yararlanmaları, yasal haklarını kazanmaları için mücadele etmek, yaşlı ve kimsesiz, korunmaya muhtaç görme özürlü vatandaşların barındırılmalarına ve korunmalarına yardımcı olmak, görme özürlülerin yeteneklerine göre birer meslek ve iş sahibi olabilmelerine  yönelik  çalışmalaryapmak, gerekli görülmesi halinde dernek bünyesinde iktisadi işletme kurarak görme özürlülerin istihdamına yönelik çalışmalarda bulunmak yada bu alanda oluşturulmuş projelere ortak olmak.
 
 
 
Derneğin çalışma konuları:
 
MADDE 4. Dernek, 3’üncü maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
 
A- Eğitim çağındaki görme özürlü çocukların körler okullarına gönderilmelerine veya karma eğitimden faydalanabilecekleri tüm desteği vermek.
 
B- İlköğretim, Orta öğretim ve Yüksek Okulda Öğrenim Gören Görme Özürlülere Burs Vermek.
 
C- Görme özürlüler için korumalı  iş yerleri  ve atölyeler açmak
 
D- Görme özürlülerin istihdamını temin etmek maksadı ile Türkiye İş Kurumu,Bölge Çalışma Müdürlüğü,iş veren kuruluşları vb. kamu kurumu ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.
 
E- Görme özürlülerin yararlanacağı veya görme özürlerin tanıtımına katkıda bulunacak şekilde  toplumun tümüne hitap edebilecek sesli, dijital yada internet ortamında kütüphane,kabartma yazımatbaası kurmak,kabartma sesli, ve elektronik  v.b. gibi formatlarda süreli gazete,dergi çıkartmak,  süresiz sesli ve görüntülü yayınlar yapmak.
 
F- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek vb. zaruri ihtiyaç maddeleri, mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak, dernek üyelerinin konut sahibi olmasını sağlamak için yapı kooperatifi  oluşturmak, değişik alanlara yönelik döner sermayeli kuruluşlar kurmak ve işletmek
 
G-  İhtiyaç sahibi görme özürlülere doğum, ölüm, sünnet, yiyecek, giyecek, yakacak gibi her türlü sosyal nakdi ve ayni yardım yapmak.
 
H-  Derneğin amacı doğrultusunda yurt dışındaki aynı amaçlı derneklerle ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 
İ-  Yaşlı ve kimsesiz bakıma muhtaç görme özürlüler için barınma evleri açmak yada işletmek, kurulmuş olanlara ortak olmak.
 
J- Derneğin amacı doğrultusunda, Ülke çapında rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları açmak ve işletmek.
 
K- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ:
 
MADDE 5. Dernek, çalışmalarını gerçekleştirmek için bizzat kendisi faaliyet gösterebileceği gibi, komisyonlar, bilirkişi ve danışma kurulları kurabilir; yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.
 
Üyelik, üyelikten çıkarma ve çıkarılma:
 
MADDE 6.
 
A. Dernek amaçlarını benimseyen, dernekler kanununun öngördüğü koşulları taşıyan, genel kurulca belirlenecek aidatı Ocak ayı içinde ödemeyi kabul eden herkes, yazılı olarak üyelik talebinde bulunabilir. Üyelik başvurusunda bulunacak görme özürlünün başvuru formunun yanı sıra özür durumunu gösterir usulüne göre alınmış sağlık kurulu raporunu da ibrazı zorunludur.
 
B. Üyelik talebinde bulunan aday üye, başvuru tarihinden itibaren , seçme-seçilme hakkıbulunmaksızın derneğin çalışmalarına istediği gibi katılır. Yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde, aday üyenin durumunu değerlendirir. Kararını yazılı olarak aday üyeye bildirir.
 
C. Yönetim kurulu, aday üye ile ilgili; onur üyeliğine yada asil üyeliğe kabul, veya talebin reddi kararı verebilir.
 
D.  Yönetim kurulu, asil üyeliğe kabul kararını bütün üyelerin katıldığı toplantıda oybirliği ile, diğer kararları katılanların oy çokluğu ile alır.
 
MADDE 7.
 
A. Her üye, yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten çıkabilir.
 
B. Üyelikten kendi istekleri ile ayrılan asil  üyeler, (varsa) eski borçlarını    beş katı olarak ödeyerek yeniden üyelik başvurusunda bulunabilirler.
 
C. Üyelikten kendi istekleriyle ayrılanlar, dernek veya bağlı kuruluşlarından hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 
MADDE 8.
 
A. Durumu, karakteri ve çalışmaları bakımından dernek tüzüğü ve amacına uygunluğunu yitirenler,            
 
B. Yıllık aidatını yazılı uyarıya rağmen süresi içinde ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 
Derneğin organları:
 
MADDE 9. Derneğin organları şunlardır:
 
A.Genel kurul,  
 
B. yönetim kurulu,  
 
C. denetleme kurulu, 
 
Genel kurul:
 
MADDE 10. Dernek genel kurulu, derneğin en üst ve yetkili organıdır.
 
A. Genel kurul, derneğin asil üyelerinden oluşur.
 
B. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki biçimde toplanır.
 
C. Olağan genel kurul toplantısı, üç yılda bir kez eylül ayı içinde,  yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
 
D. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu kararı,  denetleme kurulu,  veya genel kurula katılma hakkı olanların 1/5′inin yazılı talebi üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
 
E. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı çağrılarının, üyelere, toplantı tarihinden en az bir ay önce bildirilmesi zorunludur.
 
Genel kurulun toplantıya çağırılması:
 
MADDE  11. Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, toplantı tarihinden en az 15 gün önce saati, yeri, gündemi, bir gazetede ilan edilerek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir.
 
A. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla  olamaz.
 
B. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
 
C. İkinci toplantının,geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı  ay içinde yapılması zorunludur.
 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı yeter sayısı:
 
MADDE 12. Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Toplantının yapılış usulü:
 
MADDE 13. Genel kurul, yapılan çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunun düzenleyeceği listedeki adlarının önüne imza atmak suretiyle toplantı salonuna girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa,durum bir tutanakla tespit edilir.
 
A. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
 
B. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı  ve yeteri kadar yazman seçilerek toplantı divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda tutanaklar ve bütün belgeler yeni yönetim kuruluna teslim edilir.
 
Toplantıda görüşülecek konular:
 
MADDE 14. Genel kurulda, esas olarak, yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10′unun görüşülmesini istediği konular da gündeme alınır.
 
Genel kurulun görev ve yetkileri:
 
MADDE 15. Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülerek karara bağlanır:
 
A. Yönetim ve denetleme kurulları tarafından sunulan faaliyet raporları, blanço,gelir-gider hesapları ve tahmini bütçeyi görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek veya ilgililer hakkında gereğinin yapılmasına karar vermek.
 
B. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
 
C. Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması veya satın alınması için yönetim kuruluna yetki vermek.
 
D. Derneğin çalışma alanıyla ilgili kurulan federasyonlara katılması ve ayrılması,uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması yada ayrılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
 
E. Derneğin feshedilmesi.
 
F. Yönetim ve denetim organlarının seçilmesi.
 
G. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin kendi görevleri ile ilgili olarak alacağı ücreti belirlemek, Personele veya yönetici olarak dernek ve yan kuruluşlarında çalıştırılacak yönetim kurulu üyelerine verilecek maaş, yolluk, ücret, sosyal yardım v.b.nin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi ile bu kararların uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 
H. Mevzuatça veya dernek tüzüğünce genel kurula yüklenen diğer görevler.
 
Oylama usulü:
 
MADDE 16. Genel kurulca yapılacak oylamalardan; yönetim ve denetim organlarının seçimi gizli oyla, derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3′ünün oyu ile, diğer bütün kararlara ilişkin oylamalar oy çokluğu ve işârî oylama yöntemi ile yapılır. Oylamada eşitlik bulunması halinde oylama biçiminin tespiti genel kurula bırakılır.
 
Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi:
 
MADDE 17. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır
 
Yönetim kurulu:
 
MADDE 18. Yönetim kurulu, 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere, üç yıllık bir süreyle genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu asil üyeliklerinin boşalması durumunda,yönetim kurulu kararı ile listedeki yedek üyeler sıraları takip edilmek suretiyle çağırılırlar. Yedek üyelerin tamamının çağırılmasından sonra asil üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
 
A. Genel kurulca seçilen yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda, kendi içinden bir genel başkan, bir genel sekreter, bir mâlî sekreter seçer. Yeteri kadar yeni sekreterlik oluşturabilir.
 
B. Yönetim kurulu, genel kurula karşı sorumludur. Derneği idare, kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim kurulu, bu görevini bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devredebilir. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu kararına dayanmayan faaliyetlerinden bizzat sorumludurlar. Derneği borçlandırıcı her türlü işlem ve taahhüt, genel başkan, genel sekreter ve mali sekreterden en az ikisinin imzasını taşımalıdır. Bunun dışında tek imza ile yapılan her türlü borçlandırıcı işlem ve taahhüt derneği bağlamaz.
 
C. Yönetim kurulu, ayrıca bir davete gerek olmaksızın ayda bir kez toplanır. İşin hal ve icabı gereği veya geciktirilmesinde sakınca bulunan durumlarda yönetim kurulu her zaman olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda yalnızca toplantıyı gerektiren konu görüşülür.
 
D. Yönetim kurulu, salt çoğunlukla toplanır, toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın kararı kabul edilir.
 
E. Mazeretsiz veya üç kez üst üste yönetim kurulu toplantısına katılmayan veya bir yıllık çalışma döneminde toplantıların 1/3′üne katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
 
Yönetim kurulunun görevleri:
 
MADDE 19. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
 
A. Kanun ve tüzük hükümlerine, genel kurulca kabul edilen karar, bütçe, programlara göre çalışmak.
 
B. Faaliyet raporu, kesin hesap, gelir-gider, blanço raporları hazırlayarak genel kurula sunmak.
 
C. Genel kurulun verdiği yetki ile yönetmelik ve genelgeler hazırlamak
 
D. Genel kurulun verdiği yetki ile, menkul değerler, taşınmaz mallar edinmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya satın almak. Dernek için gerekli her türlü demirbaş almak, satmak, ıskat etmek.
 
E. Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.
 
F. Kanunla öngörülen defterleri tutmak.
 
G. Dernekte ve yan kuruluşlarında çalıştırılacak personeli tespit etmek, işe almak, işine son vermek, verilecek ücret ve sosyal yardımları belirlemek.
 
H. Dernek yararına konser, piyango v.b. etkinlikler düzenlemek, lokal. kültür merkezi, sanat galerileri v.b. yerler açmak ve işletmek.
 
İ. Yönetim kurulu kararı ile işlerin gerektirdiği miktarda parayı kasada bulundurmak.
 
J. Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
 
Derneğin İç Denetimi:
 
MADDE 20. Yönetim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca denetlenir. Derneğin amacına uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalıştırılacak personelin yönetim ve denetim yetkisi, yönetim kuruluna aittir.
 
Genel başkanın görev ve yetkileri:
 
MADDE 21.
 
A. Derneğin tüzel kişiliğini temsil etmek.
 
B. Derneğin yönetim kuruluna başkanlık etmek.
 
C. Dernek adına basın toplantısı yapmak, açıklamalarda bulunmak.
 
D. Yazışmalarda ilgili sekreterle birlikte imza atmak.
 
E. Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
 
Genel sekreterin görevleri:
 
MADDE 22.
 
A. Derneğin iç ve dış bütün yazışmalarını yapmak.
 
B. Derneğin iç düzenini sağlamak.
 
C. Genel başkanın yokluğunda yönetim kuruluna başkanlık etmek ve genel başkana vekâlet etmek.
 
D. Yönetim kurulu gündemini hazırlayarak üyelere duyurmak.
 
E. Dernek bünyesine ve yan kuruluşlarında çalıştırılanların özlük işlerini yürütmek.
 
F. Genel başkanın ve yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.
 
Mali sekreterin görevleri:
 
MADDE 23.
 
A. Derneğin muhasebe işlerini yapmak.
 
B. Derneğin aylık gelir-gider tablolarını hazırlayarak aylık olağan toplantılarda görüşülmek üzere genel başkana sunmak.
 
C. Derneğin gelirlerini toplamak, harcamaların usule uygun yapılmasını sağlamak.
 
D. Dernek hesaplarını her zaman iç ve dış denetime hazır tutmak.
 
E. Genel kurula sunulacak blanço v tahmini bütçeyi hazırlamak.
 
F. Yönetim kurulunun bilgisi dışında kasada yüz YTL.’den fazla para bulundurmamak.
 
G. Derneğin mali kaynaklarının arttırılması, düzenli gelir elde edilmesi yolunda çaba harcamak.
 
Denetleme kurulu:                   
 
MADDE 24.
 
Denetleme kurulu, üç asil, üç yedek üyeden oluşmak üzere, üç yıllık bir süre ile genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu üyeleri, seçimi izleyen üç gün içinde kendiliklerinden toplanarak aralarından bir başkan seçerler.
 
Denetleme kurulunun görevleri:
 
MADDE 25.
 
A. Dernek ve yan kuruluşlarının bütün işlem ve hesaplarını denetlemek, defterleri kontrol etmek.
 
B. Üç yıllık yönetim ve mali denetim veya gelir-gider, blanço inceleme raporlarını genel kurula sunmak.
 
C. En az altı ayda bir yönetim kuruluna denetim ve inceleme raporu sunmak.
 
D. Dernek defterlerinin usule uygun tutulup tutulmadığını, dernek gelen-giden evrak ve her türlü belgelerinin, banka hesaplarının, kasada bulunan nakit para ve kıymetli evrakın düzenli olup olmadığını, harcamaların usule uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek.
 
E. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
 
Denetleme kuruluna bilgi ve belge verme zorunluluğu:
 
MADDE 26.
 
Yönetim kurulu, denetleme kurulunun araştırma yapmak istediği konu ile ilgili sözlü ya da yazılı bilgi vermek ve gerekli belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Derneğin ve yan kuruluşlarının bütün personel ve organları, denetleme kuruluna bilgi vermek ve yardımcı olmak zorundadırlar.
 
Tutulması zorunlu defterler:
 
MADDE 27. Dernekçe tutulması zorunlu defterler şunlardır:
 
A. Yönetim kurulu karar defteri
 
B. Üye kayıt defteri
 
C. Gelen-giden evrak defteri
 
D. İşletme hesabıdefteri
 
E. Alındı belge kayıt defteri
 
F. Demirbaş defteri.            
 
yukarıdaki defterlerin tamamının Dernekler müdürlüğü tarafından onaylanması zorunludur.
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
 
MADDE 28. Dernek aşağıda yazılı biçimlerde borçlanır:
 
A. Alım satım sözleşmesi yapmak, Hizmet sözleşmesi yapmak, kira sözleşmesi yapmak, eser sözleşmesi yapmak, karz akti yapmak.
 
B. İpotek, gayri-menkul veya menkul mal rehni
 
C. Kambiyo senetleri v.b. yasa ve mevzuatın kendisine tanıdığı her türlü usulde borçlanır.
 
Mali kaynaklar:
 
MADDE 29. Derneğin mali kaynakları aşağıda gösterilmiştir:
 
A. Üye aidatları.
 
B. Bağış ve yardımlar:derneğe üye olanlar, gerçek ve tüzel  kişiler tarafından hibe veya teberru edilecek olan bilumum taşınır , taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kıymetli eşya, kıymetli evrak, kıymetli maden, vb. nakit ve ayni yardımlar.
 
C. Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler ve devletin yaptığı katkı ve yardımlar.                
 
D. Çıkarılacak süreli veya süresiz yayınlardan elde edilecek gelirler.  
 
E. Yemek, konser. piyango v.b. sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler.
 
F.  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağış ve yardımlar.
 
G. Derneğin kurup işleteceği yan kuruluşların gelirleri.
 
H. Menkul kıymet ve gayrimenkullerden sağlanacak gelir.
 
 İ.  Bankalarda dernek adına açılacak hesaplara yapılan yardım gelirleri
 
 J.  Diğer gelirler          
 
Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi:
 
MADDE 30. Dernek tüzel kişiliği, aşağıdaki hallerden biri ile son bulur:
 
A. Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir, bunun için genel kurula katılma hakkı bulunanların en az 2/3′ünün toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak, derneğin feshi kararının toplantıya katılanların 2/3′ü tarafından verilmesi zorunludur. Şu kadar ki, ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulu tam üye sayısının iki katından az olamaz. Durum,yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine beş gün içinde yazı ile bildirilir.
 
B. Dernek, Dernekler yasası ve ilgili uygulama yönetmeliğinde belirtilen nedenlerlekendiliğinden dağılmış sayılır.
 
C. Dernek, dernekler kanunu veya diğer kanunlarda öngörülen durumlarda mahkeme kararıyla kapatılabilir.
 
D. Fesih, Kendiliğinden dağılmış sayılma durumlarında, derneğin mal varlığı ve alacaklarının kimlere bırakılacağına genel kurul karar verir. Fesih kararının alındığı genel kurul toplantısında üç kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu, derneğin bütün mal varlığını inceler, borçlarını öder, artan mal varlığını genel kurulca belirlenecek kuruma devreder.
 
Son hükümler:
 
MADDE 31.
 
A. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kendi görevleri ile ilgili olarak genel kurulun belirleyeceği ücreti, kendi görevleri dışında dernek ve yan kuruluşlarında fiilen çalışmaları halinde 657 veya 4857 sayılı kanunlar kapsamında bir işte çalışıyorlarsa yönetim kurulunun belirleyeceği ücreti, aksi halde, 4857 ve 506 sayılı kanunlara göre işçi statüsünde yönetim kurulunun belirleyeceği ücreti alırlar.
 
B. Dernek ve yan kuruluşlarında istihdam edilecek personelin çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
C. Derneğe giriş aidatı yoktur. Derneğin üyelik aidatı yıllık 12 YTL.’dir. genel kurul üyelik aidatını on katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.
 
MADDE 32. Bu tüzükte yer almayan konularda dernekler kanunu ve bu kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici madde 1. Derneğin ilk olağan genel kurulu yapılıncaya kadar, bu tüzüğün 15. maddesinde belirtilen görev ve yetkiler kurucular kurulu tarafından kullanılır.
 
Geçici YÖNETİM KURULU:
 
1- Tekin SALTAN (Genel başkan)
 
2- Yusuf ALPARSLAN (genel sekreter)
 
3- Mehmet GÜBÜL (mali sekreter)
 
4- Engin SALTAN (üye)
 
5- Nezahat GÜBÜL (üye)
 
 
KURUCU ÜYELER
 
1. Tekin SALTAN
 
2. Yusuf  ALPARSLAN
 
3. Mehmet GÜBÜL
 
4. Sinan ÇALIŞKAN
 
5. Raşit GÜBÜL
 
6. Engin SALTAN
 
7. Nezahat GÜBÜL

 Faydalı Linkler